Masmästarens miljöpolicy

Masmästarens miljöarbete grundar sig på vår mest betydande miljöpåverkan samt gällande lagar, branschöverenskommelser och hyresgästernas miljökrav. Vi genomför detta genom att:

  • Effektivisera energi- och resursanvändning med hushållning, återanvändning och återvinning.
  • Minska användning och spridning av ämnen som inte ingår i det naturliga kretsloppet.
  • Dokumentera fastighetsbeståndets miljöstatus och upprätta handlingsplaner för att åtgärda de faktorer som har miljöskadlig påverkan på människor och omgivning.
  • Använda produkter som är miljömärkta och miljödeklarerade och i övrigt vid material- och teknikval välja de mest miljöanpassade alternativen enligt försiktighetsprinciper med hänsyn till funktion och ekonomi
  • Välja konsulter, entreprenörer och leverantörer utifrån deras förutsättningar att uppfylla ställda miljökrav.
  • Kontinuerligt informera hyresgästerna och med praktiska insatser stimulera dem att medverka i miljöarbetet och själva ta hänsyn till miljön i sin verksamhet och i sitt boende.
  • Ständigt förbättra miljöarbetet och öppet redovisa resultaten för våra olika intressenter.
  • Aktivt arbeta med energieffektivisering, med hjälp av Masmästarens energiledningssystem.