Miljö och kvalitet

Masmästaren strävar efter att minska användningen av jordens ändliga resurser och minimera negativ miljöpåverkan. Parallellt med detta arbetar vi för en ständig förbättring av fastigheternas boende- och arbetsmiljöer. Vi bedriver inte tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt 9 kap 6§ Miljöbalken. Anmälningsplikt och tillståndsplikt föreligger dock för kyl- och värmepumpanläggningar samt OVK i respektive kommun.

Arbetet med att identifiera och åtgärda fastigheter där miljörisker förekommer, eller befaras uppkomma, pågår kontinuerligt. Masmästaren är inte involverad i någon miljötvist med myndighet eller annan organisation.

Miljöpolicy

Grundat på vår mest betydande miljöpåverkan samt gällande lagar, branschöverenskommelser och hyresgästernas miljökrav, så genomför vi miljöarbete genom att:

Effektivisera energi- och resursanvändning med hushållning, återanvändning och återvinning.

Minska användning och spridning av ämnen som inte ingår i det naturliga kretsloppet.

Dokumentera fastighetsbeståndets miljöstatus och upprätta handlingsplaner för att åtgärda de faktorer som har miljöskadlig påverkan på människor och omgivning.

Använda produkter som är miljömärkta och miljödeklarerade och i övrigt vid material- och teknikval välja de mest miljöanpassade alternativen enligt försiktighetsprinciper med hänsyn till funktion och ekonomi.

Välja konsulter, entreprenörer och leverantörer utifrån deras förutsättningar att uppfylla ställda miljökrav.

Kontinuerligt informera hyresgästerna och med praktiska insatser stimulera dem att medverka i miljöarbetet och själva ta hänsyn till miljön i sin verksamhet och i sitt boende.

Ständigt förbättra miljöarbetet och öppet redovisa resultaten.

Aktivt arbeta med energieffektivisering, med hjälp av Masmästarens energiledningssystem.

Masmästarens kännetecken

Vi lägger stor vikt vid att förvalta våra fastigheter väl och tillhandahålla våra hyresgäster den service som efterfrågas. Externa mätningar som genomförts av våra hyresgästers omdömen om oss visar på mycket nöjda svar.

Vidare bemödar vi oss att förvalta våra fastigheter så som medborgare och beslutsfattare på de lokala marknader vi verkar förväntar sig av seriösa fastighetsägare. Under senare år har upprustningen av våra innergårdar och fasadrenoveringar av våra fastigheter efter Slaggatan i Falun rönt uppmärksamhet. Ett framgångsrikt företag skapar värde för sina hyresgäster, värde för aktieägare, värde för samhället och är en bra och säker arbetsplats för sina anställda och leverantörer.

I Masmästaren ska vi arbeta långsiktigt och enligt principer som garanterar hög etik och moral i våra interna relationer och i våra relationer till omvärlden.

Masmästaren ska kännetecknas av förståelse för värden som omtänksamhet, miljöhänsyn och trygghet. Insikten ska dagligen omsättas i åtgärder som förstärker Masmästarens goda rykte.

Omtänksamhet

Vi skapar relationer genom ett gott värdskap präglat av att våra nuvarande hyresgäster ska trivas och att våra tidigare hyresgäster ska längta tillbaks. Hyresgästen ska tycka att det som erhålls är prisvärt. Det vi tillhandahåller och levererar ska upplevas vara mer värt än vad andra fastighetsbolag kan erbjuda för samma pris.

Miljöhänsyn

Masmästaren tar hänsyn till miljön genom att arbeta för att minimera bolagets negativa miljöpåverkan. Samtidigt värnar vi om hyresgästers- boende och arbetsmiljö samt medarbetarnas arbetssituation.

Trygghet

Vi ska för hyresgästernas trivsel och trygghet tillse att det i Masmästarens fastigheter och på tillhörande tomtmark är rent, snyggt,hälsosamt och säkert.

Certifiering

Det pågår ett ambitiöst arbete i Masmästarens drifts-och seviceorganisation i syfte att kontinuerligt dokumentera fastigheternas tekniska och miljömässiga status liksom förvaltningens sevicekvalitet samt upprätta handlingsplaner för att åtgärda bristerna. Som ett hjälpmedel i arbetet med att säkra Masmästarens fastigheter och förvaltningsarbete var bolaget tidigare kvalitets-och miljöcertifierat enligt FR 2000. Då regelverket kring FR 2000 förändrades under 2018 bedömdes systemet ej vara anpassat till förvaltning av fastigheter. Masmästaren fortsätter arbetet enligt tidigare arbetssätt, dock utan utfärdat certifikat.